Privacyverklaring Beweegwereld


Beweegwereld, gevestigd te Herwijnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beweegwereld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de cliënt via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beweegwereld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beweegwereld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Praktijk/therapeut:

- Om de Beweegwereld app optimaal te (laten) werken en te optimaliseren

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het afhandelen van de betaling

- Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren kan uw gedrag op Beweegwereld worden geanalyseerd 


Cliënt:

- Om uw therapeut -en daarmee ook uzelf en uw kind- gebruik te kunnen laten maken van de Beweegwereld app, waardoor er gericht kan worden geoefend aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling van uw kind, u de afspraken en behandelinformatie kunt inzien en berichten kunt sturen en ontvangen van en naar uw therapeut

- Om de Beweegwereld app optimaal te laten werken en te optimaliseren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beweegwereld bewaart niet meer persoonsgegevens dan nodig en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra de cliënt geen toegang meer heeft tot de app worden de gegevens door de praktijk verwijderd. Als de praktijk geen overeenkomst meer heeft met Beweegwereld worden de persoonsgegevens eveneens verwijderd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beweegwereld deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In dit geval gaat het om het bedrijf DataConnect BV, gevestigd te Opheusden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 55553672 die Beweegwereld mede heeft ontwikkeld en onderhoud. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beweegwereld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beweegwereld gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beweegwereld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beweegwereld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beweegwereld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beweegwereld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beweegwereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beweegwereld maakt gebruik van een SSL-certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en niet door derden kunnen worden misbruikt. Ook bij de Beweegwereld app en de inlogportalen zijn diverse maatregelen getroffen om uw veiligheid te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beweegwereld.nl